Všeobecné obchodní podmínky

Bezpečná platba

MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electorn, Diners Club International
Master SecureCode, Verified by Visa

Všeobecné obchodní podmínky společnosti G&B beads, s.r.o.

Obecná ustanovení
Nákupem zboží od společnosti G&B beads, s.r.o. (dále jen G&B Beads) kupující stvrzuje, že přijímá tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP). Tyto VOP představují rámcovou dohodu mezi společností G&B beads a kupujícím. Tyto VOP mají přednost před všemi předchozími verzemi VOP. Všechny výslovné dohody mezi Smluvními stranami zůstávají nezměněny. Tyto VOP jsou aplikovatelné bez jakýchkoliv omezení, pokud se Smluvní strany nedohodnou výslovně na změně podmínek.

Objednávání
Kupující objednává zboží jakoukoliv formou písemné komunikace, včetně e-mailu, faxu, dopisu či internetové komunikace umožňující jasnou identifikaci kupujícího. Bez ohledu na užitý způsob komunikace při objednávání zboží se objednávka stává účinnou po písemném odsouhlasení Potvrzení objednávky. Vlastnosti vzorku (jako barva, stav a míry) uvedené v katalozích, brožurách, vzorkových kartách apod. jsou závazné pouze tehdy, jsou-li výslovně zmíněny v Potvrzení objednávky. Odchylky v rámci designu jsou přípustné. Objednávka potvrzená G&B beads není kupujícím stornována, pokud stornování objednávky není G&B beads písemně schváleno a potvrzeno.

Balení
Objednané zboží bude dodáno v odpovídajícím obalu tak, aby bylo zabráněno vzniku škod na zboží během dopravy na místo určení.

Ceny
Uvedené ceny je třeba chápat jako ceny EX WORKS, pokud není dohodnuto jinak. G&B Beads si vyhrazuje právo a privilegium fakturovat ceny zboží podle cen platných v době expedice zboží, pokud není dohodnuto jinak.

Dodání
Dodávky budou uskutečněny EX WORKS. Data dodání podléhají rozvrhu dostupnosti. Lhůta pro dodání je stanovena v  Potvrzení objednávky. Dílčí dodávky jsou povolené a mohou být fakturovány. Pokud kupující zboží nepřevezme či vrátí bez přijatelných důvodů, uhradí veškeré náklady spojené s dopravou, pojištěním dopravy a celními poplatky.

Platební podmínky
Platba se má za uskutečněnou, je-li celá částka, splatná ve prospěch G&B beads, připsána ve prospěch G&B beads. Kupující provede platbu podle písemních instrukcí od G&B beads, a to buď přímo G&B beads, nebo na bankovní účet určený firmou G&B beads. Pokud nejsou faktury zaplaceny včas, G&B beads má právo účtovat k upujícímu úrok z prodlení, který činí 6% p.a. a aplikuje se na období od data splatnosti faktury do data skutečného zaplacení částky. V případě prodlení plateb má G&B beads právo podle vlastního uvážení odložit či zrušit jakékoliv další dodávky, aniž je tento krok považován za porušení smlouvy. Kupující nesmí na základě svého protinároku zadržet žádnou platbu za kupní cenu, ani její část. Kupující nesmí odečíst svůj protinárok od kupní ceny bez výslovného souhlasu G&B beads.

Výhrada vlastnického práva
G&B beads si ponechá vlastnické právo k veškerému dodanému zboží do zaplacení všech plateb za zboží. Kupující má povinnost takové zboží uchovávat odděleně od ostatního zboží.Bez ohledu na předchozí ustanovení přechází nebezpečí u zboží na Kupujícího okamžikem dodání zboží. Kupující je oprávněn za normálních obchodních okolností zboží prodávat. Jakékoliv tržby vyplývající z tohoto prodeje Kupující podrží ve prospěch G&B Bijoux odděleně od svých ostatních peněžních prostředků do zaplacení všech plateb za zboží.

Licence a povolení
Pokud jsou k navázání či udržení obchodního vztahu potřebné jakékoliv licence či jiná povolení od státních úřadů, ta Smluvní strana, která má sídlo ve státě, který tyto prostředky požaduje, zařídí licence či povolení, pokud není zákony dané země stanoveno jinak. Pokud strana povinná toto zařídit nesplní tento požadavek, druhá strana má právo odstoupit od smlouvy a žádat náhradu do plné výše škody utrpěné v souvislosti s nesplněním této povinnosti.

Nároky a záruky
G&B beads kontroluje, zda veškeré zboží, které má být dodáno kupujícímu, je bez závad, a to před expedicí zboží.Kupující je povinen okamžitě po obdržení pečlivě zkontrolovat zboží, zda nemá vady a zda není v rozporu s objednávkou. Jakékoliv nároky pro zjevné vady zboží či nesrovnalosti ve zboží musí být oznámeny G&B beads do 14 dnů od data doručení zboží. Nároky uplatněné po 14 dnech od doručení zboží budou považovány za neplatné. Záruční doba na skryté vady zboží je 24 měsíců ode dne doručení zboží, pokud místní zákony nestanoví jinak.Nároky musí být vzneseny písemně v dopise a musí být podpořeny detailním popisem a relevantními dokumenty. Pokud jsou tvrzeny vady zboží, Kupující přiloží, na žádost G&B beads, vadné zboží v originálním obalu či spolu s originálním obalem.Pokud jsou vzneseny nároky pro vady zboží a jsou dobře podloženy a G&B beads nárok uzná, G&B beads má povinnost odstranit tyto vady. Pokud tak neučiní, kupující má právo požadovat podle své úvahy buď snížení ceny, nebo náhradu zboží. Pokud jsou vzneseny nároky pro chybějící zboží a G&B beas nárok uzná, G&B beads buď dodá zboží, nebo vydá dobropis ve prospěch kupujícího, a to podle výběru kupujícího. G&B beads  nepřebírá žádné další garance či závazky, pokud to není výslovně ujednáno ve smlouvě.

Odpovědnost a náhrada škody
Odpovědnost G&B beads je omezena na škody na zboží jako takovém.G&B beads nikdy neodpovídá za jiné škody, pokud její odpovědnost není výslovně stanovena zákonem pro případ bezohledného jednání a/nebo hrubé nedbalosti. V tomto případě kupující nese důkazní břemeno. Neoprávněná úprava, nerespektování poskytnutých instrukcí a podaných informací či nerespektování běžného užívání výrobku, a/nebo jiné nesprávné užití zboží zbavuje G&B beads jakékoliv odpovědnosti.

Vyšší moc
V případě okolností, které v době podpisu smlouvy nemohly být předpokládány a které brání uskutečnění smluvních povinností G&B beads, má G&B beads právo podržet splnění povinností do doby obnovení normálních obchodních podmínek.

Můj košík

  bez DPH s DPH
Cena 0,00 Kč 0,00 Kč
Balné 39,00 Kč 47,19 Kč
Doprava -- --
Cena celkem 39,00 Kč 47,19 Kč
Cena za dopravu bude upřesněna.
Přejít do košíku
Měna

Měna

Vyberte prosím měnu e-shopu:
      
KS Jednotky

Vyhledávání

Zadejte hledaný text nebo produkt

Uživatel

Přihlášení